506 984 498
PN–PT w godz. 9:00–17:00

Kręgosłup od podstaw – edukacja i terapia chorób kręgosłupa – poprawa zdrowia dzieci z województwa mazowieckiego

Angitia sp. z o.o. (Lider projektu) otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Kręgosłup od podstaw – edukacja i terapia chorób kręgosłupa – poprawa zdrowia dzieci z województwa mazowieckiego”z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów z siedzibą w Makowie Mazowieckim.

Okres realizacji projektu: 08.2019 – 08.2021

Wartość projektu: 1 956 480,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 819 480,00 zł

Celem główny Projektu jest poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa 320 dzieci z klasy I-VI z Mazowsza – z powiatów makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego poprzez realizację programu terapeutycznego i edukacyjnego dotyczącego wad postawy, a także objęcie działaniami edukacyjnymi rodziców, osób z otoczenia, personelu medycznego na podstawie Regionalnego Programu Zdrowotnego od sierpnia 2019 do sierpnia 2021.

Grupa docelowa projektu:

Dzieci (320 liczba osób objętych wsparciem) w wieku od 6 do 12 roku życia od I do VI klasy z czterech powiatów województwa mazowieckiego (powiat: makowski, przasnyski, wyszkowski, pułtuski). Zakłada się udział 320 rodziców/opiekunów prawnych, 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn ) pracownicy placówek oświaty oraz 20 osób personelu medycznego – pielęgniarki i higienistki szkolne.

Działania projektu obejmują zadania:

  1. kwalifikacje uczestników projektu,
  2. działania informacyjno – edukacyjne grup objętych wsparciem,
  3. badania lekarskie/ fizjoterapeutyczne początkowe, w połowie oraz końcowe,
  4. interwencja terapeutyczna,
  5. działania informacyjno – szkoleniowe dla osób z otoczenia dzieci: personel medyczny placówek oświatowych

Główne efekty projektu:

  1. Zwiększenie wykrywalności chorób kręgosłupa u dzieci z województwa mazowieckiego.
  2. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia związanego z chorobami kręgosłupa w najbliższym otoczeniu.
  3. Zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa.