506 984 498
PN–PT w godz. 9:00–17:00

Kręgosłup to podstawa - poprawa zdrowia dzieci z Województwa Mazowieckiego w obszarze chorób kręgosłupa i wad postawy

Angitia Sp. z o.o. (Lider projektu) otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr RPMA.09.02.02-14-d623/19 pn. „Kręgosłup to podstawa – poprawa zdrowia dzieci z Województwa Mazowieckiego w obszarze chorób kręgosłupa i wad postawy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy projektu:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz Fundacja na rzecz zdrowia i terapii dziecięcej oraz rozwoju i wsparcia MCN Radość Dziecka.

 

Okres realizacji projektu: 11.2020 – 06.2023

Wartość projektu: 1 955 280,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 564 224,00 zł

Celem główny Projektu jest poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa 320 dzieci z klasy I-VI z Mazowsza – z powiatów makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego poprzez realizację programu terapeutycznego i edukacyjnego dotyczącego wad postawy, a także objęcie działaniami edukacyjnymi rodziców, osób z otoczenia, personelu medycznego na podstawie Regionalnego Programu Zdrowotnego.

Grupa docelowa projektu:

Dzieci (320 liczba osób objętych wsparciem) uczęszczające do klas I – VI szkół podstawowych (w wieku 6/7 – 11/12 lat) z czterech powiatów województwa mazowieckiego (powiat: makowski, przasnyski, wyszkowski, pułtuski). Zakłada się udział 320 rodziców/opiekunów prawnych, 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) pracownicy placówek oświaty oraz 20 osób personelu medycznego – pielęgniarki i higienistki szkolne.

Działania projektu obejmują zadania:

  1. Kwalifikacje uczestników projektu.
  2. Działania informacyjno – edukacyjne grup objętych wsparciem.
  3. Badania lekarskie/ fizjoterapeutyczne początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe.
  4. Interwencja terapeutyczna.
  5. Działania informacyjno – szkoleniowe dla osób z otoczenia dzieci: personel szkolny, w tym nauczyciele placówek oświatowych.
  6. Działania informacyjno – szkoleniowe dla osób z otoczenia dzieci: personel medyczny placówek oświatowych.

 

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM PROGRAMIE finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biorąc udział w projekcie dowiesz się wraz z dzieckiem jak skutecznie radzić sobie z pozostałymi wadami postawy, schorzeniami kręgosłupa i zapobiegać ich pogłębianiu się.